Hiv@son

آموزگار - جمله نویسی دوم ابتدایی
 
آموزشی.تحقیقات. اطلاعات
 
 

 جمله نویسی کلاس دوم ابتدایی

۱-  کلمات   زیر  را  معنی  کنید .  

تازه :.................    خوش حال : .................   قصّه : ......................   مدرسه : ............  

 

2- مخالف کلمات زیر را بنویس. کوتاه :………   دوست:…………  دیر:........ خنده........

 

3- مر تّب  کن.  است.    

  مرد -   پدر    بزرگ  -  مهربانی  -   است.           :..............................................

دارد   سال   - یک -    پنجا ه و دو  هفته:..........................................................

 

4- کامل کن:  

بهار-تا بستان-پاییز-زمستان از .......................سال هستند.

 

بعضی ها قناری را در ............................نگاه می دارند.

 

5-از کوچک به بزرگ ردیف کن.  

ماه-سال-روز-هفته-:..............،.....................،..................،....................،

 

  مرغ- مورچه-    فیل-گوسفند-:.................،.....................،.....................،...................                                                                          

 

 

   ۶-    جاهای خالی را كامل كن.                                                                                          به جایی که در آن مو ها را كوتاه می كنند............................می گویند .

                   - به كسی كه اهل تبریز است.......................می گویند .

                   - چشم برای انسان مثل......................برای ماشین است .

                   - به كسی كه برای روزنامه چیزی می نویسد ...................................  می گویند
 

- باکلمه های زیر جمله زیبا بساز.  

درختان:.................................................   ..........            آفتابی : .........................................................                

مسابقه : .............................................................              شیرین تر :  ..............................

نگه  داری : .........................................................             دونده :  ........................

شنا : ...................................................................            مسواک: ....................................

  نوشته شده در  ساعت 19:0  توسط مصطفی  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM  
Google